Primera Botiga de Doughnuts Vegans a Barcelona

Avís legal

Informació general de la pàgina web.

BUNGNUTS, nom comercial de Marina Sopena Ribera amb domicili fiscal al carrer Font d’en Llanes 2, – 08590, Figaro-Montmany, Catalunya (Espanya) amb NIF 39427504F, i d’ara endavant, BUNGNUTS. Per tal de proporcionar un millor servei als seus clients, i al públic en general, ha creat aquesta pàgina web bungnuts.com que conté informació sobre BUNGNUTS i sobre els productes i serveis que ofereix.

L’accés, la navegació i l’ús d’aquesta pàgina web són lliures, sempre que l’usuari compleixi els termes d’aquest Avís Legal, la legislació vigent, els bons costums i els comportaments acceptats habitualment en l’àmbit d’Internet.

En accedir a la Pàgina web ubicada al domini https://bungnuts.com/(d’ara endavant, la Pàgina web), i/oa qualsevol de les pàgines a les quals a través del mateix es pugui accedir, l’usuari declara expressament que ha llegit, entén i accepta la “Política de Privadesa – Protecció de dades de caràcter personal” i l'”Avís Legal” d’aquesta Pàgina web.

L’accés i navegació en aquesta pàgina web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús que s’hi contenen i, en cap cas, suposa entaular cap tipus de relació comercial entre BUNGNUTS, i l’usuari.

L’accés a aquesta pàgina web és lliure. Això no obstant, l’accés a determinades àrees del mateix podria estar restringit als Clients registrats com a tals per BUNGNUTS. en un futur.

A causa del servei que pretenem prestar mitjançant aquest Pàgina web, és el nostre desig contestar tots els comunicats que rebem que continguin sol·licituds d’informació, suggeriments o qualsevol de les qüestions que plantegin els usuaris d’aquest Pàgina web. No obstant això, no podem assegurar-ho, depenent del volum dels comunicats rebuts, la complexitat de les qüestions que es plantegin i les condicions tècniques i de les comunicacions que hi hagi en cada moment.

Així mateix, tampoc no podem assegurar el funcionament, tant a la recepció com a l’enviament de correus electrònics, a l’àmbit d’Internet, ja que aquest està fora del nostre control.

Productes i serveis.

En aquesta pàgina web, BUNGNUTS posa a disposició dels usuaris de la mateixa informació gratuïta respecte dels productes i serveis prestats per aquesta. La informació que apareix en aquesta pàgina web sobre productes i serveis és la vigent a la data de la darrera actualització. BUNGNUTS es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, quants canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense avís previ.

Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els dissenys, marques, noms, imatges, logos, gràfics, icones, aplicacions i altre contingut del Pàgina web són titularitat de BUNGNUTS, o, si escau, MARINA SOPENA RIBERA compta amb llicència per al seu ús dels seus legítims titulars, gaudint en conseqüència de la protecció prevista sobre la propietat industrial i intel·lectual.

En cap cas l’accés a la pàgina web implica cessió per part de BUNGNUTS d’aquests drets als usuaris, i es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Els usuaris de la pàgina web poden fer ús privat de la pàgina web i del seu contingut. En cap cas no podran fer ús comercial del mateix, ni dels seus textos o logotips, ni alterar-ne els elements en qualsevol manera, reproduir-los més enllà del seu ús privat, distribuir-los o comunicar-los públicament. Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o contingut que difereixi de l’expressament permès per BUNGNUTS, en la seva condició de titular dels drets de propietat intel·lectual del mateix, afectarà els drets de l’esmentat titular d’acord amb els tractats internacionals i la normativa aplicable i vigent a Espanya.

Queda estrictament prohibida la utilització dels continguts del Pàgina web amb qualsevol propòsit o de qualsevol manera diferent de la permesa per BUNGNUTS al present “Avís Legal”.

En cas que els usuaris vulguin utilitzar les marques, els noms, els logos o qualsevol altre signe distintiu disponibles al Pàgina web de BUNGNUTS, hauran de sol·licitar l’autorització necessària per escrit d’aquesta.

BUNGNUTS no es responsabilitza de la infracció pels usuaris de la pàgina web o per tercers dels drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, compromisos contractuals, dels drets de l’honor, la intimitat personal o familiar i la pròpia imatge, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyents a tercers que siguin conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a continguts daquesta pàgina web.

Hipervincles.

Aquesta Pàgina web pot contenir hipervincles o links amb altres llocs web que no són editats, controlats, mantinguts o supervisats per BUNGNUTS, i no és responsable per tant del contingut d’aquests llocs web. El contingut dels mateixos és responsabilitat dels seus respectius titulars i BUNGNUTS no garanteix ni aprova aquests continguts. La presència de links a la pàgina web, llevat de manifestació en contra, té una finalitat merament informativa: proporcionar a l’usuari altres serveis i fonts d’informació relacionats amb l’activitat de BUNGNUTS però, en cap cas, suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. BUNGNUTS, es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen a la seva pàgina web i, en cap cas, serà responsable del resultat obtingut a través dels esmentats hipervincles.

Aquells usuaris que vulguin establir hipervincles a aquest Pàgina web s’han d’abstenir de fer manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Pàgina web o el seu contingut. En cap cas no es declararà ni es donarà a entendre que BUNGNUTS, autoritza l’hipervincle, o que supervisa, aprova o assumeix de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web on s’estableixi l’hipervincle a la Pàgina web. L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de cap relació entre BUNGNUTS i el titular de la pàgina web on s’estableixi aquest.

No s’establiran hipervincles a la pàgina web en pàgines web que incloguin informació o continguts il·lícits, immorals o contraris als bons costums, a l’ordre públic, als usos acceptats a Internet o que de qualsevol manera contravinguin drets de tercers.

Els hipervincles que, si escau, i respectant les exigències anteriorment exposades, s’estableixin a la pàgina web des d’altres pàgines web permetran l’accés a la pàgina web, però no en reproduiran el contingut de cap manera (total o parcialment), llevat del logotip o denominació social de BUNGNUTS a efectes merament identificatius.

BUNGNUTS no es responsabilitza ni garanteix el bon funcionament, disponibilitat accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats a través d’aquesta pàgina web ni el manteniment de la informació o serveis existents en aquests llocs enllaçats.

Exclusió de responsabilitats.

BUNGNUTS no garanteix la total actualització, exactitud i/o disponibilitat en tot moment dels continguts de la seva pàgina web, tot i que farà tot el possible perquè així sigui.

BUNGNUTS no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquesta pàgina web. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada a la pàgina web, prevaldrà la versió impresa.

Tot i que BUNGNUTS desitja prestar als usuaris a través de la pàgina web un servei continuat, aquest podria ser interromput per circumstàncies de diversa índole. En aquest cas, BUNGNUTS no es responsabilitza en cap cas dels perjudicis que pugui suposar per a l’usuari la interrupció del servei d’accés a aquesta pàgina web als usuaris o als seus equips. Així mateix BUNGNUTS no assumirà cap responsabilitat per la pèrdua de dades, informació o fitxers que es produeixi com a conseqüència del tall de subministrament d’algun dels seus serveis, declinant tota responsabilitat per danys o perjudicis que se’n poguessin derivar. L’usuari accepta que l’ús del servei serà sota el seu risc exclusiu i que BUNGNUTS no respon pels danys i perjudicis causats que es puguin deure a la manca de disponibilitat o continuïtat del servei, a errors d’accés, idoneïtat per a un propòsit particular o compliment de les expectatives o necessitats de lusuari, així com a la fiabilitat del mateix.

BUNGNUTS no garanteix, ni és responsable de l’exactitud, qualitat, fiabilitat o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, sigui quin sigui el seu origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a què l’usuari pugui accedir a través de la pàgina web de BUNGNUTS i que siguin aliens a la seva voluntat i/o control.

No és responsabilitat de BUNGNUTS l’incompliment, retard, compliment defectuós o terminació de les obligacions contretes amb/per tercers i dels contractes subscrits amb aquests com a conseqüència de l’accés als serveis o continguts a través de la pàgina web.

BUNGNUTS no és responsable dels vicis o defectes en els continguts o serveis transmesos, difosos o posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del Pàgina web o de la seva inadequació per a qualsevol mena de propòsit i/o la defraudació de les expectatives generades per l’usuari o l’incompliment o retard en el compliment de les obligacions contretes per tercers així com els vicis o defectes de tota mena de serveis prestats per tercers a través de la pàgina web BUNGNUTS també exclou tota responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris.

Normativa legal i jurisdicció.

La “Política de privadesa – Protecció de dades de caràcter personal” i el present “Avís Legal” i Les Condicions Generals d’Utilització d’aquesta Pàgina web, així com la resta del contingut del mateix, s’han realitzat respectant en tot moment la legislació aplicable en la matèria, especialment la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal així com del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, i podran ser revisats i modificats en qualsevol moment a fi d’adaptar-se a qualsevol modificació de la legislació vigent. En aquest cas, el nou contingut és aplicable des del moment en què sigui publicat al Pàgina web, i resulta accessible per als usuaris del mateix.

Tota controvèrsia o conflicte que pugui sorgir com a conseqüència de l’ús de la pàgina web serà resolt d’acord amb la legislació vigent a Espanya, sotmetent-se a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, sense perjudici del que disposa la legislació aplicable a lassumpte concret en relació amb lestabliment de la competència judicial territorial.

0
0
El teu carro
Carro buitEl teu carro és buitVeure botiga
Productes que us poden agradar